ผู้บริหาร

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี

วันดี จันทรเจนจบ

ผู้จัดการ

อาจารย์พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช

อาจารย์ประจำภาควิชาเปียโน

อาจารย์น้ำฝน ศรีสมบรูณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องสายตะวันตก

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่า

อาจารย์ศรัณย์พงศ์ เดชสังวรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาขับร้อง

อาจารย์พรณพิมพ์ ทองหล่อ

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีสำหรับเด็กเล็ก

อาจารย์คณิน วิเศษมงคลสุข 

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีสมัยนิยม

ภาควิชาเปียโน

อ. พูนสันต์ เตียรถ์ชัยวานิช

อ. ธันยพร อัศววีระเดช

อ. ทิพย์สิตา เฉลิมแสนยากร

อ. กฤตพร เจษฎาวิสุทธิ์

อ. อันธิกา นิมิตรทรัพย์

อ. มันทนา ก่อพานิชกุล

Mr. Mauro Monti

อ. วิพุธ เคหะสุวรรณ

อ. พิมพ์หทัย ชินะผา

อ. จีรฎา จีรอัศวพงศ์

อ. อลังการ หวัง

อ. พรพิมล อ้นจู

อ. พุทธิพร ชื่นจงกลกุล

อ. บุญญารักษ์ พงษ์พิลาสาร

อ. รัดเดือน จันทรบุตร

อ. โจเซฟ วงศ์พิเชฐชัย

อ. วริสรา ตระกูลมณี

อ. อรอนงค์ มีสัทธรรม

อ. มนศักดิ์ ตันอิสรกุล

อ. อริย์ธัช อุดมทัศนีย์

อ. เตชวัชร ชติยานันท์

อ. พีรญาณ์ มีบุญ

อ. มีนา สุขสวัสดิ์

วิชาดนตรีสำหรับเด็ก

อ. พรณพิมพ์ ทองหล่อ 

อ. ศศิประภา สนธิธรรม

อ. ปภรณ์พรรณ คล้ายเอม

วิชาขับร้อง

อ. ศรัณย์พงศ์ เดชสังวรณ์ 

อ. เทีนณศิลป์ ปราถนาธรรมกุล 

อ. ลลิดา ลัดดากลม

อ. สุริวิภา แป้นแก้ว

วิชาเครื่องสายตะวันตก (Violin, Viola, Cello)

อ. น้ำฝน ศรีสมบรูณ์

อ. สุทธิลักษณ์ ธุวสินธุ์

อ. กรกฎ ยกเจริญ

อ. อรรณพ เรืองมณี

อ. นิธิศ บรรเจิดถาวร

วิชาเครื่องเป่า (Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Recorder)

อ. ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์

อ. พรณพิมพ์ ทองหล่อ

อ. พัลลภ แก้วประดับ

อ. กีรติ มีสมพืชน์

อ. จิรายุส กิตติวรรณวงศ์

กลองชุด

อ. คณิน วิเศษมงคลสุข 

อ. แทนฉัตร ฉัตรสกุลเพ็ญ

อ. กิตติภูมิ สุขโต

อ. พนธกร กมลวีระพันธุ์กุล 

กีตาร์

อ. เอกลักษณ์ มุตธิกุล

อ. พงษ์เทพ ฤกษ์ศิริรัตน์

อ. กานต์ เดชอุดม

อ. วรพล อัศวไพศาลชัย

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะ

อ. ปิญชาน์นันท์ ใจประสงค์

อ. บดินทร์ รัตนศิริ

ดนตรีไทย (ขิม ระนาด ฆ้อง ซอ และทฤษฎีดนตรีไทย)

อ. ลิลา มหาวินิจฉัยมนตรี

อ. ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา

อ.ศักดิ์พล วัฒนสุนทร

อ.ชวลิต ลีนาบัว

ดนตรีบำบัด

อ.ชวัลส์ภัสร์ กวินนิธิพร

เจ้าหน้าที่

วันดี จันทรเจนจบ

ผู้จัดการ

ปิยะนุช คำคุ้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

กัญญาภัทร ภวปรีดากรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

วริศรา โพธิ์แก้ว

นักวิชาการศึกษา

ธนภร สุดทองหล่อ

นักวิชาการศึกษา

ขวัญชนก สำเร็จประสงค์์

นักวิชาการกิจกรรม

วันเพ็ญ บุญเรือง

พนักงานทำความสะอาด