ผู้บริหาร / อาจารย์ประจำ / เปียโน / ดนตรีสำหรับเด็ก / ขับร้อง / Violin, Viola, Cello / 

Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Recorder / กลองชุด / กีตาร์ / ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ / ขิม ซอ ระนาด ฆ้อง / ดนตรีบำบัด / เจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี

กาญจนา ช่วยประสิทธิ์

ผู้จัดการ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ลิลา มหาวินิจฉัยมนตรี

อาจารย์ประจำ

วิชาเปียโน

อ. ภูรินทร์ รัมมะสินธ์


อ. กนกภัค ช่างวิชชุการ

อ. จักรกฤษ วิบูลเจริญ

อ. เสฎฐิพร บินชัย

อ. ศุภกร วงศ์สำแดง

อ. ปรมาภรณ์ ปรมาภิชัย

อ. ธนาภา ทรงสวัสดิ์ชัย

อ. พร้อมพิชชา เหลี่ยมมงคลกุล

อ. คัดนางค์ เด่นโกวิท

อ. รวิพร ปาณชู

อ. ธนภัทร เลาหะสัมพันธพร

อ. พีรญาณ์ มีบุญ

อ. สุรดา รัตนโรม

วิชาดนตรีสำหรับเด็ก

อ. ประภัสสร พวงสำลี

อ. ธวัชชัย ศรีเทพ

วิชาขับร้อง

อ. ศุภนุช เลิศสนองบุญ

อ. ชานนท์ โรจน์เจริญวัฒนา

อ. ณัชธนะ เปรมกุลไชย

วิชาเครื่องสายตะวันตก (Violin, Viola, Cello)

อ. เพชรัตน์ วิเศษรักสกุล

อ. อ้อมข้าว วัฒนสินธุ์

อ. สิริษา ศักดิ์นาวีพร

อ. ศุภณัฐ ผิวชื่น

วิชาเครื่องเป่า (Flute, Saxophone, Trumpet, Recorder)

อ. นลิน แซ่นิ้ม

อ. ประภัสสร พวงสำลี (

อ. พชร สุวรรณรัตน์

อ. เติมพงศ์ ใจเอี่ยม

อ. ธวัชชัย ศรีเทพ 

วิชากลองชุด

อ. นภัสพล วิมลปกรณ์

วิชากีตาร์

อ.วิรุณ ทัศน์ทอง

อ. ไตรรัตน์ ปันบุตร

อ. ธมลวรรณ ชูกลิ่น

อ. พชริศ โปรียานนท์

กีต้าร์เบส

วิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ

อ. จักรกฤษ วิบูลเจริญ

อ. นลิน แซ่นิ้ม

อ. ธวัชชัย ศรีเทพ 

อ. ต้นเถา ช่วยประสิทธิ์

อ. กนกภัค ช่างวิชชุการ

วิชาดนตรีไทย (ขิม ซอ ระนาด ฆ้อง)

อ. ลิลา มหาวินิจฉัยมนตรี

อ. ชัยนรินทร์ เปลี่ยนสร้าง

วิชาบำบัด

อ. ทยา แสงอรุณ

เจ้าหน้าที่

กาญจนา ช่วยประสิทธิ์

ผู้จัดการ

สมใจ สีมาถาวรกุล

นักวิชาการศึกษา

ฐิตินันท์ สังข์ภาษี

นักวิชาการศึกษา

อรวรรณ ศรีทัต

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุรนันท์ หงษ์ทอง

พนักงานทำความสะอาด