ผู้บริหาร / อาจารย์ประจำ / เปียโน / ดนตรีสำหรับเด็ก / ขับร้อง / Violin, Viola, Cello / 

Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Recorder / กลองชุด / กีตาร์ / ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ / ขิม ซอ ระนาด ฆ้อง / เจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดี

วิรงรอง เเซ่ฉั่ว

ผู้จัดการ

อาจารย์สิตา บุนนาค

หัวหน้าวิชาการ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สิตา บุนนาค

อาจารย์ประจำภาควิชาเปียโน

อาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์ 

อาจารย์ประจำภาควิชาเปียโน

อาจารย์พร้อมวุฒิ สุดตะกู

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่า

วิชาเปียโน

. สิตา บุนนาค


. เบญจาภา แดงอินทวัฒน์

อ.นิอร เตรัตนชัย

อ.ปวีณ์ธิดา เตชะวิทยากุล

อ.วิมล กมลาศน์

อ.วันชนะ  สมภักดี

อ.สักรินทร์ ปิ่นคง

อ.เสฏฐิพร บินชัย

อ.วศิน ตันติวศินชัย

อ.ศิริ สระน้อย

วิชาดนตรีสำหรับเด็ก

อ.ณัฐรดา ศรีผ่อง

อ.ดนตรา กัณเขตต์ภัย

วิชาขับร้อง

อ.วารุณี บุญหรั่ง

อ.อริย์ธัช  ตันติปัญจวิทย์

วิชาเครื่องสายตะวันตก (Violin, Viola, Cello)

อ.ยอดดอย บุพศิริ

อ.คฑาวุธ ศรีโชติ

อ.ธีรพงศ์ บำเพ็ญทาน

วิชาเครื่องเป่า (Flute, Saxophone, Trumpet, Recorder)

อ.พร้อมวุฒิ สุดตะกู

อ.ดนตรา กัณเขตต์ภัย

อ.กฤษณ์ นันทปัญญา

อ.ชัชพล เจียมจรรยง

อ.พัลลภ แก้วประดับ

อ.ลลิตตา  เพียรวิรัตนชัย

วิชากลองชุด

อ.วิโรจน์ ธนาพฤกษารัตน์ 

วิชากีตาร์

อ.เธียร ศรีเอื่ยม 

วิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ

อ.วารุณี บุญหรั่ง

อ.ชัชพล เจียมจรรยง

อ.ลลิตตา  เพียรวิรัตนชัย

วิชาดนตรีไทย (ขิม ซอ ระนาด ฆ้อง)

อ.มนวิภา พลอยพิศุทธิ์

อ.ลักษณาวดี จตุรภัทร์

อ.สุรภี จั่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่

วิรงรอง เเซ่ฉั่ว

ผู้จัดการ

ปาริสุทธิ์ อุไทยธุราทร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธฤษณุ  ศิริลักษณ์

นักวิชาการพัสดุ

อุษณีย์ เหมืองหม้อ

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

ดารัณ  ศรุติศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ณิชมน เสงี่ยมศักดิ์

นักวิชาการกิจกรรม

ทักษ์สรณ์ จรรยารัตน์

นักวิชาการศึกษา

วันทา มะศักดิ์

พนักงานทำความสะอาด

ลาวัลย์ สุวรรณ์

พนักงานทำความสะอาด